Giới thiệu về dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Bao gồm các hạng mục: Kiểm tra bảo trì sửa chữa định kỳ; Khảo sát thiết kế lắp đặt mới; Dịch vụ làm giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy